Podmínky a pravidla

1 Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen “Pravidla”) stanoví podmínky a pravidla poskytování služeb elektronickými prostředky společností New Perspectives se sídlem ve Varšavě (02-033), ul. Raszyńska 25, NIP (identifikační číslo daňového poplatníka) PL5242393000 (dále jen “poskytovatel služeb”).
 2. Poskytovatel služeb poskytuje Zákazníkům bezplatně tento Předpis na adrese https://luxurybikini.eu/terms-conditions a také – na jejich žádost – takovým způsobem, který umožňuje získání, kopírování a evidenci Předpisu pomocí systému ICT používaného Zákazníkem, a to zhotovením kopie Předpisu ve formátu PDF na Zákazníkem zvoleném nosiči. Zákazník není vázán těmi ustanoveními Řádu, která mu nebyla zpřístupněna výše popsaným způsobem.
 3. Veškeré úkony popsané v Předpisech, související s podáváním objednávek a reklamačním řízením, pro které byl zřízen e-mailový kontakt, se provádějí na adrese: info@luxurybikini.eu
 4. Veškeré úkony popsané v Řádu, týkající se zadávání objednávek a reklamačního řízení, pro které byl zřízen telefonický kontakt, se provádějí na telefonním čísle +48 791765106. Poplatek za takový hovor, související s uzavřenou smlouvou, nepřesahuje poplatek za běžný hovor podle ceníku operátora, jehož služeb zákazník využívá.
 5. Kdykoli se v těchto Pravidlech objevují následující pojmy, jsou míněny jako označení:

o E-mailová adresa – označení systému ICT, který umožňuje komunikaci prostřednictvím elektronických médií, zejména e-mailu.

o Cookie – textový soubor, ve kterém server webové stránky zaznamenává informace na pevný disk počítače, který Uživatel používá. Informace zaznamenané v souboru cookie může přečíst server webové stránky při opětovném připojení z tohoto počítače, ale mohou je přečíst i jiné servery.

o Provozovatel platebního systému – subjekt vybraný poskytovatelem služeb, který poskytuje služby související s poskytováním, údržbou a zpracováním platebních karet.

o Platby elektronickými prostředky – platba kartou, kterou Zákazník provádí v rámci internetového bankovnictví, podporovaného Provozovatelem platebního systému.

o Prostředky elektronické komunikace – technologická řešení, včetně zařízení ICT a s nimi spojených softwarových nástrojů, umožňující individuální komunikaci na dálku s využitím přenosu dat mezi systémy ICT, zejména e-mail.

o Webové stránky – internetové stránky, které patří Provozovateli služby, umístěné na adrese https://www.luxurybikini.eu, jejichž prostřednictvím mohou Zákazníci využívat služby spočívající v poskytování informací.

o Prodejní systém – aplikace dostupná na webové stránce, jejímž prostřednictvím je možné využívat služby poskytované elektronickými prostředky Poskytovatelem služeb.

o Poskytování služby elektronickými prostředky – výkon služby, který se uskutečňuje odesíláním a přijímáním dat pomocí systémů ICT, na individuální poptávku Zákazníka, bez současné přítomnosti stran; data jsou přenášena prostřednictvím veřejných sítí, jak je uvedeno v zákoně o telekomunikacích.

o Služby – veškeré služby poskytované elektronickými prostředky Poskytovatelem služeb Zákazníkům, a to na základě těchto Pravidel.

2 Rozsah činnosti

 1. Poskytovatel služeb poskytuje elektronickými prostředky následující služby:
 2. uzavírání smluv o prodeji oděvních výrobků prostřednictvím prodejního systému;
 3. přístup na webové stránky, které umožňují seznámit se s aktuální nabídkou poskytovatele služeb, jakož i s informacemi o aktuálních akcích.
 4. Za účelem komunikace se Zákazníkem při poskytování výše uvedených Služeb a v souvislosti s nimi využívá Poskytovatel služeb Prostředky elektronické komunikace, zejména e-mail, Webovou stránku a Prodejní systém. Náklady, které Zákazník nese za použití výše uvedených prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, nejsou vyšší než za běžné použití těchto komunikačních prostředků a odvíjejí se od ceníku operátora, jehož služeb Zákazník využívá.

3 Technické požadavky a informace

 1. Pro používání webové stránky je nutné mít počítač nebo jiné elektronické zařízení s přístupem k internetu a software pro prohlížení webu (prohlížeč), který podporuje soubory cookie a skripty založené na JavaScriptu, pokud je jejich zpracování aktivováno, a také individuální e-mailový účet.
 2. Pro využívání služeb v rámci prodejního systému, které spočívají v zadávání objednávek, je nutné mít počítač nebo jiné elektronické zařízení s přístupem na internet a softwarem pro prohlížení webu (prohlížeč), který podporuje soubory cookie a skripty založené na JavaScriptu, pokud je jejich zpracování aktivováno, a také mít individuální e-mailový účet.
 3. Informace obsažené v systémových protokolech (např. IP adresa uživatele) jsou využívány poskytovatelem služeb pro technické účely. Kromě toho jsou tyto informace využívány ke shromažďování obecných statistických údajů. Tyto stránky používají soubory cookie k poskytování služeb a obsahu přizpůsobeného vašim individuálním potřebám a zájmům. Vypnutí souborů cookie ve vašem prohlížeči může způsobit nepříjemnosti nebo znemožnit používání služeb. Soubory cookie se rovněž používají ke shromažďování obecných statistických údajů o používání webových stránek Uživateli. Podrobné informace o používání souborů cookie Webovou stránkou a Prodejním systémem naleznete po kliknutí na Zásady používání souborů cookie.

PRODEJ VÝROBKŮ

4 Objednávky

 1. Služby spočívající v prodeji oděvních výrobků se realizují pouze prostřednictvím prodejního systému.
 2. Služby nabízené Poskytovatelem služeb v rámci Prodejního systému mohou využívat pouze zletilé fyzické osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům ve smyslu občanského zákoníku, a právnické osoby.
 3. Objednávku lze učinit, pokud Zákazník vyplní v Prodejním systému formulář, ve kterém uvede své jméno a příjmení a doručovací adresu. Po vyplnění formuláře je Zákazník povinen ověřit soulad údajů a potvrdit je.
 4. Objednávka je učiněna, když si Zákazník prostřednictvím Prodejního systému vybere oděvní výrobky. Objednávka se potvrdí kliknutím na tlačítko “Objednávka s povinnou platbou” na obrazovce shrnutí objednávky. Objednávka podaná Zákazníkem je nabídkou ve smyslu občanského práva.
 5. Při potvrzení obsahu formuláře Zákazník prohlašuje, že údaje jsou správné a že:
 6. že se seznámil s Prováděcím předpisem a souhlasí s jeho dodržováním. Zákazník souhlasí s Pravidly bez nutnosti předkládat samostatné prohlášení,
 7. údaje uvedené ve formuláři jsou úplné a pravdivé,
 8. že jsou oprávněni uzavřít smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky,
 9. jím předložené údaje neporušují práva třetích osob.
 10. Skutečnost, že byla objednávka podána, bude automaticky potvrzena e-mailem změnou stavu objednávky na “Čeká na platbu”.
 11. Skutečnost přijetí objednávky k provedení po zaplacení ceny bude potvrzena před jejím provedením změnou stavu objednávky na “Zaplaceno”. Změna stavu objednávky na “Potvrzeno” je přijetím nabídky podle prohlášení zákazníka a určuje čas a místo uzavření smlouvy týkající se konkrétní objednávky.
 12. Minimální doba trvání závazků Zákazníka vyplývajících z kupní smlouvy je doba od podání objednávky a zaplacení ceny do řádného převzetí objednaného zboží.
 13. Přijetí objednávky k realizaci může někdy záviset na ověření objednávky učiněné zákazníkem telefonicky nebo e-mailem.
 14. Po přijetí nabídky zákazníka, nejpozději v okamžiku dodání zboží, poskytovatel služeb poskytne zákazníkovi potvrzení o uzavření smlouvy na dálku na trvalém nosiči ve formě dokumentu PDF zaslaného e-mailem.
 15. Zákazník může provést změny své objednávky nejpozději před změnou stavu objednávky na “Zaplaceno”. Taková změna se provádí telefonicky nebo e-mailem.
 16. Zákazník má právo zrušit objednávku nejpozději před tím, než byl stav objednávky změněn na “Zaplaceno”. Zrušení objednávky se provádí telefonicky nebo e-mailem.

5 Doručování a jeho omezení

 1. Doručení provádí společnost DHL nebo DPD.
 2. Dodávky jsou prováděny ve vybraných evropských zemích.
 3. Doba doručení závisí na oblasti určené podle poštovního směrovacího čísla přiděleného k adrese zadané zákazníkem. 4. Nahlášená zásilka bude odeslána ve lhůtě uvedené v prodejním systému, počítané od data uzavření smlouvy, jejíž délka závisí na dostupnosti produktu. Lhůta pro provedení služby Poskytovatelem služeb obvykle není delší než 7 dnů.
 4. Poskytovatel služeb upozorňuje, že objednávky nebudou realizovány ve dnech, kdy je tato informace zveřejněna na www.luxurybikni.eu.
 5. Vzhledem k omezenému počtu nabízených oděvních výrobků si poskytovatel služeb vyhrazuje právo omezit počet přijatých nabídek v závislosti na množství dostupného zboží.
 6. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo odmítnout realizaci objednávky v následujících případech:
 7. případě, že se jedná o objednávku, je zákazník oprávněn: 1. mít jisté pochybnosti o zákazníkovi,
 8. nebylo možné objednávku potvrdit,
 9. Zákazník nedodržuje Pravidla,
 10. objednávku nelze z logistických důvodů provést,
 11. Zaměstnanci Poskytovatele služeb neprodleně informují Zákazníka e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce nebo telefonicky o odmítnutí uzavření smlouvy.
 12. Poskytovatel služeb neodpovídá za zpoždění nebo nedodání objednávky v termínu stanoveném zákazníkem v důsledku událostí a situací, které poskytovatel služeb nemohl ovlivnit a které znemožnily realizaci objednávky.

6 Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí 14 dnů počítaných ode dne, kdy Zákazník obdržel věc nebo kdy věc obdržela třetí osoba, která není dopravcem a kterou Zákazník uvedl.
 3. V případě, že položky objednané Zákazníkem byly dodány samostatně nebo po částech, je lhůta pro odstoupení od Smlouvy 14 dní počítaná ode dne, kdy Zákazník obdržel poslední položku nebo kdy třetí osoba, jiná než dopravce, a určená Zákazníkem, obdržela poslední položku nebo část.
 4. Pro využití práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník informovat Poskytovatele služeb, společnost New Perspectives Maciej Ziemiańczyk se sídlem ve Varšavě (02-033), ul. Raszyńska 25, e-mail: info@luxurybikini.eu, o svém rozhodnutí odstoupit od Smlouvy formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem).
 5. Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není však povinný.
 6. Zákazník může vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení také e-mailem na adresu: info@luxurybikini.eu. Pokud zákazník této možnosti využije, poskytovatel služeb mu neprodleně zašle e-mailem potvrzení o přijetí jeho oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení lhůty postačí, když zákazník zašle informaci o využití svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím stanovené lhůty.

7 Účinky stažení

 1. V případě účinného odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel služeb zákazníkovi všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z formy dodání zvolené zákazníkem, jiné než nejlevnější běžné dodání nabízené poskytovatelem služeb), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy byl poskytovatel služeb informován o rozhodnutí zákazníka odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz bude provedeno stejnými platebními metodami, které Zákazník použil při původní transakci, pokud se Zákazník výslovně nedohodl jinak.
 2. Poskytovatel služeb může zadržet vrácení peněz až do obdržení zboží v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 3. Zákazník vrátí zasláním zpět Poskytovateli služeb zboží neprodleně, nejpozději však do 14 dnů počítaných ode dne, kdy Zákazník informoval Poskytovatele služeb o svém odstoupení od Smlouvy. Lhůta je zachována, pokud Zákazník vrátí zboží do 14 dnů na adresu: ul. Raszyńska 25, 02-033 Varšava, Polsko.
 4. Zboží nabízené jako sada se vrací vcelku.
 5. Náklady na vrácení zboží nese zákazník.
 6. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 7. Poskytovatel služeb odmítne přijmout vrácené zboží, pokud bylo vrácené zboží pozměněno (zejména nekompletní, bez visaček, použité, vyprané nebo poškozené).

8 Postup pro podávání stížností

 1. Poskytovatel služeb je povinen poskytnout zákazníkovi zboží bez fyzických a právních vad. 2. Poskytovatel služeb odpovídá Zákazníkovi za vady prodaného zboží, které mělo zboží v době, kdy bylo Zákazníkovi dodáno, nebo které vznikly z příčiny, jež je vlastní prodanému zboží, a to v rozsahu stanoveném zákonem ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník, a zákonem ze dne 30. května 2014, o právech spotřebitelů.
 2. Zákazník je povinen si předmět dodávky prohlédnout v okamžiku dodání. Nemá-li výhrady ke stavu předmětu dodávky a bylo-li potvrzení o převzetí podepsáno bez výhrad, má se za to, že stav zboží byl odpovídající.
 3. Obchod odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou pouze v případě, že je zjištěn před uplynutím dvou let od dodání zboží zákazníkovi. 4. Zákazník ztrácí právo požadovat uvedení Zboží do souladu se smlouvou bezplatnou opravou nebo výměnou za nové, pokud o tom neinformuje obchod před uplynutím 1 roku ode dne zjištění nesouladu Zboží se smlouvou, k omezení však nemůže dojít před uplynutím 2 let záruční odpovědnosti. Lhůta se počítá od okamžiku zjištění vady.
 4. Zákazníci mají právo uplatnit reklamaci Služby u Poskytovatele služeb prostřednictvím doručovatelů a na e-mailové adrese info@luxurybikini.eu.
 5. Reklamace týkající se Služeb projedná Poskytovatel služeb nebo jím určený pracovník do 14 dnů počítaných ode dne jejího podání.
 6. Řádná reklamace týkající se Služeb, zaslaná na e-mailovou adresu info@luxurybikini.eu, by měla obsahovat alespoň následující údaje:
 7. označení Zákazníka a Objednávky;
 8. předmět reklamace;
 9. okolnosti, které reklamaci odůvodňují.
 10. Vadné zboží se spolu s reklamací zasílá na adresu: ul. Raszyńska 25, 02-033 Varšava, včetně popisu vady a údajů umožňujících identifikaci Zákazníka.
 11. V případě, že bude reklamace uznána za oprávněnou, Poskytovatel služeb rovněž uhradí náklady, které Zákazník musel vynaložit na zaslání vadného oděvního výrobku obyčejnou zásilkou.

    9 Prodejní cena

 1. Ceny v prodejním systému jsou hrubé ceny a zahrnují DPH platnou v době zadání Objednávky. Měna platby závisí na nastavení systému v zařízení Zákazníka.
 2. Ceny uvedené v Prodejním systému jsou celkové ceny včetně nákladů na dodání oděvních výrobků Zákazníkovi podle způsobu doručení zvoleného Poskytovatelem služeb.
 3. Podáním Objednávky Zákazník akceptuje aktuální prodejní cenu a svůj závazek ji uhradit.
 4. Klient je povinen uhradit veškeré dodatečné náklady nad rámec prodejní ceny uvedené v Prodejním systému za dodání objednaného zboží, zejména clo, dovozní clo, manipulační poplatky nebo obdobné náklady, pokud povinnost Klienta uhradit tyto náklady vyplývá z právních předpisů platných v zemi dodání. Poskytovatel služeb není povinen hradit výše uvedené dodatečné platby.
 5. Ceny uvedené v prodejním systému nezahrnují dodatečné platby uvedené v odst. 4. Poskytovatel služeb nemá kontrolu nad výše uvedenými platbami a povaha služby neumožňuje jejich výpočet předem, neboť jsou závislé na hodnotě zboží a zejména na nákladech na dodání. Pro výpočet dodatečných nákladů se před zadáním objednávky poskytovateli služeb obraťte na svůj celní úřad nebo jiné příslušné orgány.
 6. Pokud Zákazník odmítne uhradit dodatečné náklady uvedené v odst. 4, bude zboží vráceno poskytovateli služeb a klient ponese přímé náklady na vrácení zboží.
 7. Celní řízení nebo jiné dovozní řízení, stanovené předpisy platnými v zemi dodání, může mít za následek zpoždění, které poskytovatel služeb nemůže ovlivnit. V případě zpoždění doporučujeme kontaktovat celní úřad nebo jiný příslušný orgán, aby zjistil důvody zpoždění před podáním stížnosti Poskytovateli služeb.
 8. Orgány země odeslání mohou předložit doklady o vypořádání týkající se dodatečných plateb uvedených v odst. 4 Klientovi po datu doručení. Ve výše uvedeném případě se nejedná o prodlení Poskytovatele služeb s dodáním zboží a Poskytovatel služeb nenese žádnou odpovědnost nad doručením výše uvedených vyúčtovacích dokladů.
 9. Prodejní doklad je vždy v souladu s prodejní cenou platnou v okamžiku přijetí objednávky kupujícím, a to bez ohledu na zvolený termín dodání.

    10 Přijatý způsob platby

 1. Přijatelnou formou platby je výhradně platba online jakoukoli kartou podporovanou provozovatelem platebního systému.
 2. Platby v Platebním systému mohou provádět pouze osoby oprávněné k používání konkrétního nástroje, kterým je platba prováděna, zejména platební kartu může používat pouze její oprávněný držitel. Případy podvodů zjištěné Provozovatelem služby budou neprodleně oznámeny příslušným orgánům činným v trestním řízení.
 3. Poskytovatel služeb zpřístupňuje transakční formulář poskytovaný provozovatelem platebního systému; údaje z formuláře jsou prostřednictvím platebního systému automaticky odesílány partnerovi platebního systému.
 4. Při platbě kartou je zákazník automaticky přesměrován na okno, kde zadá údaje potřebné k provedení platby.
 5. Za účelem provedení platby by měl zákazník potvrdit provedení platby na internetových stránkách příslušného partnera Platebního systému podle pravidel stanovených tímto partnerem; při provedení jakýchkoli změn ve formuláři platby zpřístupněném na těchto stránkách a automaticky vyplněném Platebním systémem nelze platbu provést.
 6. Veškeré elektronické platby jsou prováděny v souladu s platnými předpisy Provozovatele Platebního systému nebo partnera Platebního systému a Poskytovatel služeb neodpovídá za jejich fungování.
 7. Pokud Objednávku nelze provést, přestože byla přijata, obdrží Zákazník od Poskytovatele služeb celou platbu provedenou prostřednictvím Platebního systému. Poskytovatel služeb dá příkaz k vrácení platby nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy byl Zákazník informován o neprovedení objednávky z důvodů uvedených v tomto odstavci. Za den vrácení se považuje den, kdy Poskytovatel služeb dal Provozovateli platebního styku příkaz k vrácení příslušné částky.
 8. Partneři Platebního systému a Provozovatel Platebního systému si vyhrazují právo odmítnout zpracování plateb provedených Zákazníkem, zejména pokud vzniknou pochybnosti o zákonnosti transakce, kvůli níž je platba prováděna, nebo o zákonnosti samotné platby.
 9. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel Platebního systému, jakož i jeho partneři, posuzují finanční bonitu osob, které se chystají provést platbu platební kartou, a mohou tak rozlišovat pravidla platebního styku nebo podmiňovat některé podmínky poskytování služeb v závislosti na tom, do jaké rizikové skupiny je daný Zákazník zařazen. Provozovatel platebního systému si proto vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout zpracování dané platby.
 10. Provozovatel platebního systému a Poskytovatel služeb neodpovídají za zpoždění v předání platby nebo autorizační odpovědi z příčin vzniklých po podání žádosti o platbu Zákazníkem, jakož i za neprovedení a zpoždění převodu peněžních prostředků nebo ověření údajů způsobené zejména tím, že Zákazník uvede nepřesné nebo neúplné údaje, které brání provedení platby, a dále za zpoždění vzniklé v důsledku jiných událostí, které Poskytovatel služeb nebo Provozovatel platebního systému nemohou ovlivnit.
 11. Služba poskytovaná Poskytovatelem služeb je bezplatná, pokud však Zákazník zvolí jako formu platby elektronickou platbu, je mu účtován poplatek za příkaz ve výši uvedené před podáním příkazu.

    11 Odpovědnost

 1. Je zakázáno stahovat obsah databáze zpřístupněné na webové stránce a v prodejním systému a používat jej celý nebo jeho významnou část.
 2. Poskytovatel služby nepovoluje kopírovat, upravovat, distribuovat, přenášet ani jinak používat žádné skladby zpřístupněné na webové stránce a v prodejním systému, s výjimkou jejich použití v rámci spravedlivého použití.
 3. Poskytovatel služeb neodpovídá za škody vzniklé v důsledku přerušení poskytování služeb, pokud je důsledkem nemožnosti efektivně poskytovat služby z viny zákazníka. Poskytovatel služeb rovněž neodpovídá za škody vzniklé v důsledku zastavení poskytování služeb Zákazníkem, který porušil Pravidla.
 4. Kromě výše uvedeného Poskytovatel služeb neodpovídá za:
 5. jakoukoli škodu způsobenou třetím stranám v důsledku toho, že Zákazníci využívají Služby způsobem, který není v souladu s Nařízeními nebo zákony;
 6. informace a materiály stažené a odeslané zákazníky prostřednictvím internetu;
 7. ztráta dat Zákazníkem v důsledku vnějších faktorů (např. selhání softwaru) nebo jiných okolností mimo kontrolu Poskytovatele služeb (jednání jiných osob);
 8. škody vzniklé v důsledku nepřetržitého poskytování Služeb;
 9. Zákazníci při zadávání Objednávky uvedou nepravdivé nebo neúplné údaje;
 10. nedodržení Pravidel ze strany Zákazníků.

    12 Zásady ochrany osobních údajů

 1. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje zákazníka výhradně za účelem správného provádění služeb, včetně registrace zákazníků, přijímání a vyřizování objednávek, provádění reklamačních řízení a propagačních nebo reklamních akcí, přičemž k tomuto účelu používá údaje uvedené v přihlášce – jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a IP adresu.
 2. Osobní údaje Zákazníků, kteří podávají objednávky, jsou zpracovávány po dobu nezbytnou k provedení ustanovení této smlouvy, zejména Objednávek přijatých k provedení a reklamačního řízení.
 3. Osobní údaje zákazníků budou předávány třetím stranám, tj. doručovatelům, v rozsahu nezbytném pro správné vyřízení objednávky zákazníka.
 4. Poskytovatel služeb je správcem údajů ve smyslu zákona ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sb. zákonů [Dz. U.] č. 133, položka 883 v platném znění).
 5. Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány v souladu s bezpečnostními pravidly, která vyžaduje zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Dz. U. č. 133, položka 883 v platném znění).
 6. Poskytovatel služeb může zpracovávat jiné než osobní údaje, které nejsou nezbytné pro poskytování služby, pouze s předchozím souhlasem zákazníka, vyjádřeným po jeho informování o kategoriích údajů, účelu a rozsahu zpracování a příjemcích údajů. Takový souhlas může být kdykoli odvolán.
 7. Poskytovatel služby může rovněž poskytnout následující údaje, které charakterizují způsob, jakým zákazník využívá službu poskytovanou elektronickými prostředky (provozní údaje):
 8. identifikace zákazníka;
 9. znaky, které identifikují síťový terminál nebo systém ICT, který Zákazník použil;
 10. informace o začátku, konci a rozsahu každého použití služby poskytované elektronickými prostředky;
 11. informace o využívání služeb poskytovaných elektronickými prostředky zákazníkem.
 12. V souladu se zákonem o poskytování služeb elektronickými prostředky (Dz. U. 2002, č. 144, bod 1204 v platném znění) Zákazník souhlasí s tím, že na svou e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři a později aktualizovanou při používání Systému bude dostávat obchodní informace od Poskytovatele služeb.
 13. Každý zákazník má právo na přístup ke svým údajům, opravu, požadavek na ukončení zpracování údajů a námitku proti zpracování, a to kdykoli. Takový požadavek musí být podán písemně přímo na adresu poskytovatele služeb. Pokud Zákazník předloží požadavek, který znemožní provedení Objednávky po jejím přijetí, Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za neprovedení nebo nesprávné provedení Objednávky.
 14. Osobní údaje jsou uchovávány Poskytovatelem služeb za účelem provádění Služeb a Provozovatelem platebního systému v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb.

    13 Autorská práva

Je zakázáno kopírovat a šířit materiály v prodejním systému a na webových stránkách bez písemného souhlasu a vědomí vlastníků autorských práv.

    14 Závěrečná ustanovení

 1. Nařízení vstupuje v platnost 1. září 2020.
 2. Poskytovatel služeb má právo na jednostrannou změnu Řádu. Takové změny Pravidel vstupují v platnost okamžikem zveřejnění změněných Pravidel na webových stránkách nebo v prodejním systému. Zákazník má právo vypovědět Smlouvu bez výpovědní lhůty, pokud se změnami Pravidel nesouhlasí.
 3. Uznání konkrétních ustanovení Pravidel zákonem stanoveným způsobem za neplatná či neúčinná nemá vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení Pravidel. Místo neplatného ustanovení se použije předpis, který je nejbližší cílům neplatného nebo neúčinného ustanovení a celého Řádu.
 4. Smlouva uzavřená smluvními stranami se skládá z Objednávky a tohoto Řádu spolu se všemi přílohami, které tvoří nedílnou součást smlouvy. Možnost použití všeobecných smluvních podmínek Objednatele (pokud jsou použity) je vyloučena.
 5. Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu, která umožňuje přístup do prodejního systému a na webové stránky, s jednoměsíční výpovědní lhůtou.
 6. Strany se dohodly, že rozhodným právem pro používání nebo porušování Řádu a pro smlouvy uzavřené na základě Řádu je polské právo. Toto prohlášení je kolizní volbou práva.
 7. Smlouva se uzavírá v polském jazyce.
 8. Pokud byla v reklamačním řízení reklamace Zákazníka zamítnuta, a to za podmínky vzájemné dohody, může být spor týkající se zakoupeného výrobku nebo služby předmětem mimosoudních způsobů řešení záležitostí formou mediace a smírného soudnictví.
 9. Smluvní strany se dohodly, že příslušný k projednávání sporů vzniklých v souvislosti s používáním nebo porušováním těchto předpisů a ke smlouvám uzavřeným na jejich základě je soud příslušný pro žalovaného nebo soud v místě plnění smlouvy.
 10. V případech, na které se nevztahují Pravidla, se použijí následující právní předpisy: Zákon ze dne 23. dubna 1964 – Občanský zákoník (Dz. U. 1964, č. 16, bod 93 ve znění pozdějších předpisů), Zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Dz. U. 2014.827) a Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Dz. U. 2002, č. 144, bod 1204 ve znění pozdějších předpisů).
 11. V případě rozporu ve výkladu ustanovení Nařízení v různých jazykových verzích má přednost polská verze.
Přejít nahoru